ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Λ. Λ.

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

Άρθρο 1

Ιδρύεται με έδρα το Δήμο Λαρισαίων Σωματείο μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΛΕΣΧΗ» (ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ). Aν και όποτε απαιτείται για τις τυχόν σχέσεις του με την αλλοδαπή, μπορεί να εμφανίζεται και με την ονομασία «CLUB OF THE LARISSAS PEOPLE» (TO KOINON TON LARISAION).

Άρθρο 2

Σκοποί του Σωματείου είναι:
Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων της περιοχής της Λάρισας με την παραγωγή ιδεών και την επιδίωξη υλοποίησής τους. Ειδικότερα, η σύνταξη και υποβολή προτάσεων αναφορικά με σοβαρά θέματα και προβλήματα της περιοχής της Λάρισας, με σκοπό τη δημιουργία μιας συνεχώς ανανεώσιμης δεξαμενής ιδεών και την περαιτέρω μάχιμη πραγμάτωσή τους.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί, οι δράσεις του Σωματείου θα είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
 α) Η προστασία του περιβάλλοντος και γενικά η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης
β) Η συμμετοχή του συλλόγου στη δημιουργία διάφορων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων και η κάθε φύσεως βοήθεια υλική ή ηθική σε έργα εξωραϊσμού της περιοχής
γ) Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή στις παντός είδους τοπικές και μη εκδηλώσεις
δ) Η διοργάνωση ενημερωτικών παρουσιάσεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, που παρουσιάζουν λαρισαϊκό ενδιαφέρον
ε) Η συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Λάρισας, ως και στη διαμόρφωση και επιρροή του λαρισαϊκού πολιτισμού
στ) Η γενικότερη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τοπικούς και κρατικούς, την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες λέσχες ή συλλόγους, ενώσεις και αρχές
ζ) Η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών με τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και η δημιουργία πνεύματος φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης των μελών, προκειμένου να επιτευχθούν οι ως άνω σκοποί.

Άρθρο 3

Σφραγίδα

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή. Κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του και έχει έμβλημα το αρχαίο θέατρο της Λάρισας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Συγκρότηση Σωματείου

Άρθρο 4

Μέλος του Σωματείου γίνεται κάθε ενήλικος, που διαμένει ή  δραστηριοποιείται στην περιοχή της Λάρισας ή είναι φίλος της πόλεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Εγγραφή-Διαγραφή των μελών του Σωματείου

Άρθρο 5

1) Κάθε ενδιαφερόμενος, για να γίνει μέλος του Σωματείου, πρέπει να ζητήσει την εγγραφή του από το Δ.Σ. με αίτηση. Στην αίτηση αυτή υποχρεωτικώς θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το όνομα ήδη μέλους του Σωματείου, που προτείνει την εγγραφή του, ενώ με την εγγραφή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2) Κάθε υποβληθείσα αίτηση γίνεται αποδεκτή ή μη από την πλειοψηφία του Δ.Σ., εφόσον αφενός συντρέχουν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις και αφετέρου κριθεί ότι ταυτίζει τα ενδιαφέροντά του και τις απόψεις του με αυτά της Λαρισαϊκής Λέσχης. Εφόσον την κρίνει βάσιμη, την αποδέχεται και εγγράφει με απόφασή του τον αιτούντα στα μέλη του.
3) Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα ψήφου, εφόσον αφενός έχουν εγγραφεί τουλάχιστον πριν την τελευταία διενεργηθείσα τακτική γενική συνέλευση και αφετέρου είναι οικονομικά ενήμερα ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη Λαρισαϊκή Λέσχη, αν και εφόσον οριστεί χρηματική συνδρομή.

Άρθρο 6

Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα:
            1) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου σε αποφάσεις, που απαιτούν ψηφοφορία
            2) Να συμβάλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδρίων με έγγραφες υποδείξεις- προτάσεις προς το Δ.Σ.
            3) Να ενημερώνονται για τις υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία του Σωματείου
            4) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα, εφόσον έχουν τα προσόντα, που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό
            5) Να ζητούν, εφόσον αποτελούν το 1/5 τουλάχιστον των μελών, με κοινή αίτησή τους, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα
            6) Να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους προς επίλυση ή απάντηση
            7) Να αποχωρούν ελεύθερα.

Άρθρο 7

Οποιεσδήποτε προτάσεις για αντιμετώπιση αναγκών, προβλημάτων, αιτημάτων και επιδιώξεων ενός ή περισσότερων μελών γίνονται οπωσδήποτε και μόνο μέσω του Δ.Σ. και πάντοτε εγγράφως.

 Άρθρο 8

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
1) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
2) Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και το καταστατικό σκοπό του Σωματείου
3) Σε περίπτωση, που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η καταβολή εύλογης συνδρομής, να καταβάλουν τη συνδρομή τους ή τυχόν άλλο έκτακτο χρηματικό ποσό.

Άρθρο 9

1) Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του με αίτηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ., από την υποβολή της οποίας επέρχεται αυτοδικαίως αυτή.
2) Μέλος, που διαγράφεται ευθύνεται και μετά την διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις, που ανέλαβε το Σωματείο ως τη μέρα που υπέβαλε την αίτηση διαγραφής του.

Άρθρο 10

Ποινές

1) Μέλη, των οποίων η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου, που οι πράξεις ή παραλείψεις τους επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα των μελών του Σωματείου, που δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και που γενικότερα αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Σωματείου ελέγχονται από το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να καλέσει το υπό έλεγχο μέλος να εκφέρει τις απόψεις του.
2) Αν πεισθεί το Δ.Σ. ότι η κατηγορία είναι βάσιμη, τότε μπορεί να επιβάλει στο μέλος βαθμιαία τις ποινές της παρατήρησης και της επίπληξης ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξεως, η δε ποινή της διαγραφής, που προβλέπεται ως η εσχάτη των ποινών αποφασίζεται από τα ιδρυτικά μέλη-γερουσία, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.
3) Αν το εν λόγω μέλος δεν παραστεί αδικαιολόγητα ενώπιον του Δ.Σ., τότε αυτό προχωρεί στη διαδικασία κρίσης ή εισηγήσεώς του προς τα ιδρυτικά μέλη-γερουσία για τυχόν διαγραφή του ερήμην του. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, βαρύνει η ψήφος του Προέδρου των ιδρυτικών μελών-Γερουσίας. Το διαγραμμένο μέλος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει συνδρομές ή δωρεές από το Σωματείο. 

Άρθρο 11

Μέλος, που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με νέα απόφαση του Δ.Σ., εάν αρθούν οι λόγοι, που επέβαλαν τη διαγραφή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Βιβλία του Σωματείου

Άρθρο 12

            Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται πριν αυτό αρχίσει να τα χρησιμοποιεί:
1)      Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα (προαιρετικά), η ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, το ΑΦΜ και οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους
2)      Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών
3)      Πρακτικό συνεδριάσεων του Δ.Σ.
4)      Πρακτικό συνεδριάσεων των ιδρυτικών μελών-γερουσίας
5)      Πρακτικό ταμείου με τυχόν διπλότυπα ενταλμάτων πληρωμής και αποδείξεων εισπράξεων, που αριθμούνται και θεωρούνται από την ελεγκτική επιτροπή πριν καταχωρηθούν
6)      Πρωτόκολλο εγγράφων-εισερχομένων και εξερχομένων
7)      Αρχείο εγγράφων
8)      Βιβλίο ελεγκτικής επιτροπής και
9)      Βιβλίο εφορευτικής επιτροπής
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται από τα βιβλία του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Ιδρυτικά Μέλη-Γερουσία

Άρθρο 13

Διοικητικό Συμβούλιο

1) Το Σωματείο διοικεί εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αιρετό και έχει πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η αναπλήρωση των τακτικών μελών του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού.
2) Αν για οποιαδήποτε λόγο εκλεγεί νέο Δ.Σ. πριν την παρέλευση της πενταετίας, η θητεία του παλαιού λήγει οπωσδήποτε με την εκλογή του νέου Δ.Σ., οπότε και θεωρείται πως το παλαιό παραιτείται του υπολοίπου της θητείας του. Η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει από την εκλογή του και είναι πενταετής.

Άρθρο 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από:
α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γραμματέα, δ) Ταμία και ε) πέντε (5) μέλη.
2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε, το αργότερο σε οκτώ (8) ημέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Για την κατανομή των θέσεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού απαιτείται εκδήλωση επιθυμιών, διενέργεια συζήτησης και επίτευξη συνεννόησης, ενώ η τελική επιλογή των ως άνω αξιωμάτων τελεί υπό την ευθύνη του Προέδρου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει και τη διενέργεια πλειοψηφίας. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, όπως αυτές αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 15

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο, με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταμείου, του υλικού και των βιβλίων του Σωματείου.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το τρίμηνο και έκτακτα, όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της συνεδρίασης. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε (5) ημέρες, τότε τα μέλη, που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση.
2) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογαριάζεται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.
3) Πρόταση μομφής ή ανάκλησης μέλους ή μελών του Δ.Σ. μπορεί να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση από το 1/2 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών εγγράφως και με σχετική αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή, για λήψη απόφασης, η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει απαρτία τα 3/4 των μελών. Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία των 3/4 των μελών, τότε συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών, στην οποία η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση ολόκληρο το Δ.Σ. ή τόσοι σύμβουλοι, που ο υπόλοιπος αριθμός τους δεν αποτελεί απαρτία για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ή για συμπλήρωση κενών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί αρχαιρεσιών (άρθρο 35 Καταστατικού). 
4) Αν μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
5) Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση.
6) Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Δ.Σ., που αφορούν την Ημερήσια Διάταξη, πριν τη λήψη των αποφάσεων. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να είναι ανοικτές ή κλειστές, ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
2) Παρέχει στα μέλη του και την Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου ενημέρωση σχετικά με κάθε ζήτημα του Σωματείου
3) Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη με ειδικές γνώσεις, πείρα ή σχετικό ενδιαφέρον σε ειδικά θέματα για μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων
4) Προγραμματίζει και παρακολουθεί τις αναγκαίες λειτουργίες οικονομικής φύσεως
5) Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
6) Συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων
7) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και υποβάλλει για έλεγχο έκθεση πεπραγμένων και για έγκριση τον παραπέρα προγραμματισμό δράσης του
8) Γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κάθε θέμα, που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου και τα συμφέροντά του.

Άρθρο 18

Τακτικό μέλος του Δ.Σ. δεν συγχωρείται:
1) Να παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού
2) Να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
3) Να προβαίνει ενσυνείδητα σε πράξεις, που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου
4) Να αντιστρατεύεται σε αποφασισμένες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και εάν μειοψήφησε στις σχετικές αποφάσεις.
Αν καταγγελθεί παράβαση εκ των ανωτέρω, ο υπαίτιος καλείται από τον Πρόεδρο να δώσει εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, αν διαπιστώσει ότι οι καταγγελίες είναι πραγματικές, απαγγέλει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία και εισηγείται στην πρώτη σύγκληση του Δ.Σ την τιμωρία του υπολόγου.
Το Δ.Σ. αποφασίζει με ψηφοφορία συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου και μπορεί να επιβάλει στον υπόλογο τις παρακάτω ποινές:
α) παρατήρηση, β) μομφή, γ) οριστική διαγραφή από το Δ.Σ. και δ) οριστική διαγραφή από μέλος του Σωματείου.

Άρθρο 19

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

1) Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ., αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος και ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται στα άρθρα 13, 14 και 15.
2) Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν εντός δεκαπέντε (15) ημερών δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή μη της παραίτησης.
            3) Σε περίπτωση, που παραιτούνται ή εκπίπτουν πέντε (5) και άνω εκ των μελών του Δ.Σ. ταυτόχρονα, τότε τα μέλη του Δ.Σ., που απομένουν, συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες για να εκλέξει νέο Δ.Σ.
Στο ενδιάμεσο διάστημα, τα μέλη του Δ.Σ., που εναπομένουν, επιμελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις, περιοριζόμενα όμως στην ενέργεια των εντελώς απαραίτητων πράξεων μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Σωματείου.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες Προέδρου

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα και αντιπροσωπεύει το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανώσεις (επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π.) αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.
2) Εκπροσωπεί το Σωματείο, μαζί με ένα μέλος του Δ.Σ., στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
3) Συνυπογράφει με το Γραμματέα ή τον Ταμία αναλόγως όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
4) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του παρόντος και διευθύνει τη συζήτηση.
5) Συντάσσει με το Γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος για κάθε από πρόθεση αλλοίωση της απόφασης ή αυτών, που συζητήθηκαν.
6) Ασκεί Γενική Εποπτεία σε όλες τις ενέργειες του Σωματείου και συντονίζει το έργο των μελών στην άσκηση των καθηκόντων τους, ως πρώτος μεταξύ ίσων.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες του τις αρμοδιότητες, όπως ο Πρόεδρος ορίζει.
2) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέτει ο τελευταίος, με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Γραμματέα

1) Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.
2) Τηρεί το σύνολο των βιβλίων του Σωματείου πλην του πρακτικού ταμείου, του πρακτικού συνεδριάσεων των ιδρυτικών μελών-γερουσίας και του βιβλίου ελεγκτικής επιτροπής.
3) Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
4) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.
5) Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει περιστασιακά ή αδυνατεί να εκπληρώσει την αποστολή του, τον αναπληρώνει ο Πρόεδρος και εν απουσία του τελευταίου ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες Ταμία

1) Ενεργεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο και με το υπόλοιπο Δ.Σ., όταν απαιτείται.
2) Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία, μεταξύ των οποίων το πρακτικό ταμείου.
3) Διαχειρίζεται τυχόν τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου.
4) Ευθύνεται για τη χρηματική περιουσία του Σωματείου.
5) Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε πράξη οικονομικού περιεχομένου και συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του προηγούμενου έτους της θητείας του Δ.Σ.
6) Όταν ο Ταμίας απουσιάζει περιστασιακά ή αδυνατεί να εκπληρώσει την αποστολή του, τον αναπληρώνει ο Πρόεδρος και εν απουσία του τελευταίου ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 24

Ελεγκτική Επιτροπή

Τον έλεγχο του Δ.Σ. του Σωματείου ως προς την οικονομική διαχείριση του Σωματείου ασκεί τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ. για πενταετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα (1) μέλος.

Άρθρο 25

1) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία σε τρεις (3) το πολύ ημέρες από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους μέλους. Αν αυτό αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος, που εκλέχτηκε για την Ελεγκτική Επιτροπή.
2) Το μέλος της Ε.Ε., που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά ψήφων. Αν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου, γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα της Ε.Ε. μετά την αναπλήρωση. Το άρθρο 19 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αναπλήρωσης των μελών της Ε.Ε.
3) Η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης και η οποία ανακοινώνεται στα μέλη της τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για επείγοντα θέματα, δεν είναι αναγκαία η πενθήμερη προειδοποίηση.
4) Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη της μαζί με τον Πρόεδρο απαραίτητα, εκτός αν αυτός εμποδίζεται ή αρνείται, οπότε υπάρχει απαρτία με δύο (2) οποιαδήποτε μέλη, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος δια κλήρου. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε. Το βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε. τηρείται από το Γραμματέα της.
5) Δικαιούται να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα του Σωματείου, που αφορούν στα οικονομικά και ελέγχει το υπόλοιπο του ταμείου.

Άρθρο 26

1) Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος ως προς την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.
2) Στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ., που υπογράφεται από τα μέλη της, την οποία υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 27

Ιδρυτικά μέλη-γερουσία

Ως ιδρυτικά μέλη ορίζονται αυτά, που αναφέρονται στο Καταστατικό, το υπογράφουν και συγκροτούν τη γερουσία.
Σε περίπτωση αποχώρησης ιδρυτικού μέλους, τα ιδρυτικά μέλη σε σώμα (γερουσία) αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία για την είσοδο νέου ιδρυτικού μέλους, μεταξύ των όσων καταθέτουν υποψηφιότητα γι’ αυτό.
Οι συνεδριάσεις των ιδρυτικών μελών-γερουσίας γίνονται όποτε κρίνεται και καθίσταται αυτό αναγκαίο. Ένα εκ των ιδρυτικών μελών τηρεί το πρακτικό συνεδριάσεων των ιδρυτικών μελών-γερουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 28

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και ελέγχει το Δ.Σ. και τα άλλα όργανα Διοίκησής της.
Ειδικότερα:
1)      Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης
2)      Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό του Δ.Σ.
3) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό εσόδων και εξόδων του Σωματείου
4) Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και την Εφορευτική Επιτροπή
5) Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και τροποποιεί και συμπληρώνει το Καταστατικό, όπως προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα
6) Καθορίζει τις συνδρομές των μελών
7) Επικυρώνει ή τροποποιεί την Ημερήσια Διάταξη, που προτείνει το Δ.Σ.
8) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που ενδιαφέρει το Σωματείο
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

Άρθρο 29

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

1) Κάθε χρόνο μία (1) φορά πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, με πρόσκληση του Δ.Σ.
2) Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται:
α) Ο τόπος της Συνέλευσης
β) Η ημέρα και η ώρα έναρξης
γ) Ο αύξων αριθμός της Συνέλευσης
δ) Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με τις εισηγήσεις της Διοίκησης πάνω στα θέματα αυτά. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει για θέματα, που δεν αναφέρονται στην Ημερήσια Διάταξη. Ανακοινώσεις και συζήτηση για θέματα πέρα από την Ημερήσια Διάταξη γίνονται μόνο μετά την εξάντληση της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
            3) Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση είναι έγκυρη, εφόσον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της έχει ανακοινωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 30

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1) Κατά την κρίση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση των μελών, που αντιπροσωπεύουν τα 1/5 του συνόλου των μελών, συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
2) Για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσμίες της Τακτικής, ούτε και η διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος σύγκλησης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την ανάγκη, που επιβάλλει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Όταν όμως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση των μελών, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ο χρόνος σύγκλησής της καθορίζονται από τα μέλη, που τη συγκαλούν στα χρονικά όρια των είκοσι (20) έως τριάντα (30) ημερών.
            4) Σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Αν δεν τη συγκαλέσει, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με βάση αυτά, που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 31

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1) Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 του συνόλου των μελών του Σωματείου.
2) Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, συγκαλείται νέα μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από την πρώτη και βρίσκεται σε απαρτία σε κάθε περίπτωση με τα μέλη, που παρευρέθησαν.  

Άρθρο 32

1) Στις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες δικαίωμα ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα μέλη, που αφενός έχουν εγγραφεί τουλάχιστον πριν την τελευταία διενεργηθείσα τακτική γενική συνέλευση και αφετέρου είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Δικαίωμα λόγου έχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
2) Μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 33

1) Σε όλες τις ψηφοφορίες, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από αυτές, που εξαιρούνται ρητά με το παρόν Καταστατικό.
2) Ιδίως είναι μυστική η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου και στις περιπτώσεις, που αυτό προβλέπεται από το νόμο ή αν αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση.
3) Για θέματα, που δεν προβλέπεται μυστική ψηφοφορία, η απόφαση παίρνεται με ανάταση του χεριού.
4) Ο αριθμός των μελών, το δικαίωμα ψήφου και η οικονομική τακτοποίηση των μελών αποδεικνύεται με βεβαίωση του ταμία του Σωματείου, που κατατίθεται στην Εφορευτική Επιτροπή.
5) Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Κάθε παρόν μέλος έχει μόνο μια (1) ψήφο.

Άρθρο 34

Διαδικασία στην Τακτική Γενική Συνέλευση

            1) Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Συνέλευσης, το Δ.Σ. αναλαμβάνει τη διαχείριση των Εργασιών της Συνέλευσης.
            2) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται τελικός απολογισμός του έτους, υποβάλλεται η τελική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και γίνεται συζήτηση πάνω στα διάφορα προβλήματα, που απασχολούν κάθε φορά το Σωματείο.
            3) Στην περίπτωση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται με σκοπό την εκλογή των οργάνων του Σωματείου, εκλέγεται με ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
4) Η αίτηση υποψηφιότητας για οποιοδήποτε αξίωμα κατατίθεται στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 35
Αρχαιρεσίες
1) Στο τέλος των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.
2) Για το Δ.Σ. εκλέγονται εννέα (9) μέλη και για την Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) μέλη.
3) Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται με ψηφοφορία, διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της.
4) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα τεχνικά θέματα της ψηφοφορίας, για την τήρηση της τάξης και των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε ένσταση, που εγγράφως υποβάλλεται.

Άρθρο 36

Σύστημα Εκλογών

1) Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι και ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.
2) Τα ψηφοδέλτια γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα τη φράση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφεται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψήφιων μελών.
3) Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν (1) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Άρθρο 37

1) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών την κάλπη για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
2) Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο και εν συνεχεία ακολουθείται η διαδικασία ψηφοφορίας, που καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
3) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό Πρακτικό στο βιβλίο εφορευτικής επιτροπής.
4) Οι θέσεις καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κατά τη σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων υποψηφίων σε αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση.
5) Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό του βιβλίου της Εφορευτικής Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

Άρθρο 38

Έσοδα του Σωματείου

1) Τα τακτικά έσοδα του Σωματείου είναι τα έσοδα από τις εγγραφές και τις συνδρομές των μελών του, που τυχόν καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αποφασίσει και για τυχόν αυξομειώσεις.
2)    Έκτακτα έσοδα του Σωματείου είναι:
α) οι έκτακτες συνδρομές των μελών του, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ.
β) οι εθελοντικές εισφορές των μελών
γ) τα έσοδα δωρεών, κληροδοσιών, κληρονομιών, που γίνονται δεκτά μετά από απόφαση του Δ.Σ.
δ) τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και γιορτές, πώληση εντύπων, λαχειοφόρων αγορών κλπ
ε) οι επιχορηγήσεις από αρμόδιους κρατικούς φορείς και από τα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα της Ενωμένης Ευρώπης, και
στ) κάθε άλλο έσοδο, που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 39

Διάλυση του Σωματείου

1) Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκ των οποίων μελών το 50% θα πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη του Σωματείου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
2) Όταν το Σωματείο διαλυθεί και ώσπου να ανασυσταθεί –εάν αυτό είναι δυνατό-, η τυχόν αποκτηθείσα περιουσία του, κινητή και ακίνητη περιέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σε παρεμφερή  Σωματεία, για την επίτευξη των στόχων τους.

Άρθρο 40

Αναθεώρηση ή τροποποίηση του Καταστατικού

1) Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης.
2) Η Γενική Συνέλευση, που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του Καταστατικού αυτού πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και οι κατ' άρθρο και στο σύνολό τους τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
3) Δεν είναι δυνατή σε καμιά περίπτωση η τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 41

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ. και οι αποφάσεις τους πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 42

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα, συζητήθηκε κατ’ άρθρο από τα ιδρυτικά μέλη του-γερουσία σε συνεδρίασή τους, που έγινε στη Λάρισα στις 24 Απριλίου 2015, εγκρίθηκε δε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από τα εν λόγω ιδρυτικά μέλη-γερουσία και ισχύει από την έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο Λάρισας και την κατά νόμο εγγραφή του στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας.

Λάρισα,  24 Απριλίου 2015

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.            ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ                    
2.            ΘΩΜΑΣ ΝΤΙΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ     
3.            ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                       
4.            ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ                                          
5.            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ                                                 
6.            ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                              
7.            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ                             
8.            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                
9.            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                            
10.         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                   
11.         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                    
12.         ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ                                   
13.         ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                      
14.         ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                  
15.         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΡΙΤΖΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                     
16.         ΒΑΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                               
17.         ΑΛΚΗΣ ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                          
18.         ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                       
19.         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                      
20.         ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΕΛΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                           
21.         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                               
22.         ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ                                                
23.         ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                         
24.         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            
25.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: